WTZ Słupia

Każdy człowiek jest innym kwiatem

oświadczenie

 

Słupia p/ Kępnem ………………………………….

…………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

 

Podanie

    Zwracam się z prośba o umożliwienie mi uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej. Oświadczam, że posiadam ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz wskazania do udziału w terapii zajęciowej.

 

…………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik:

  1. Kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

 

pobierz