WTZ Słupia

Każdy człowiek jest innym kwiatem

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ W SŁUPI POD KĘPNEM


                                                                                   

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                                            

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa zasady funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem
 2. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Warsztat należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej.
 3. Warsztat jest placówką podlegającą Caritas Diecezji Kaliskiej. Kierownik warsztatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej i jest przez niego powoływany stosowną nominacją.
 4. Siedzibą Warsztatu jest budynek znajdujący się przy ul. Katowickiej 10 w Słupi pod Kępnem, który jest własnością Caritas Diecezji Kaliskiej.
 5. WTZ działa na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki kierownika, pracowników i uczestników.
 6. Warsztat może ubiegać się o darowizny i wpływy od sponsorów oraz od jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 2. Koszty funkcjonowania Warsztatu pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatu. ROZDZIAŁ II  

 ORGANIZACJA PRACY I ZAJĘĆ WARSZTATU

 1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego.
 2. Czas pracy Warsztatu ustala się następująco:
  1. WTZ jest czynny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.30 do 15.30,
  2. w czasie zajęć ustala się dwie półgodzinne przerwy na posiłek dla uczestników,
  3. uczestnicy WTZ korzystają z przerwy wakacyjnej, w okresie przerwy wakacyjnej uczestników - pracownicy WTZ wykorzystują zaplanowany co roku urlop wypoczynkowy,
  4. Poza wymienionymi pracownicy WTZ mają prawo do dni wolnych wynikających z uprawnień Kodeksu Pracy.

                                                                                                                           

 

  1. Codzienne zajęcia odbywają się według przyjętego Harmonogramu Pracy: 


godz. 6:30 – 8:30 – przywóz I i II grupy uczestników

godz. 7:45 – 8:00 – poranne zebranie kadry

godz. 7:00 – 8:00 –  zajęcia integracyjne

godz. 8:00 – 9:40 – zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poszczególnych pracowni i sekcji terapeutycznych

godz. 9:40 – 10:00 – Msza św. dla Ośrodka Caritas

godz. 10:00 – 10:30 - przerwa w pracy dla uczestników i kadry WTZ (art. 134 Kodeksu Pracy)

godz. 10:30 – 12:30 - zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poszczególnych pracowni i sekcji terapeutycznych

godz. 12:30 – 13:00 – przerwa kawowa dla uczestników WTZ

godz. 13:00 – 14:00 – zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poszczególnych pracowni i sekcji terapeutycznych

godz. 14:00 – 14:20 – prace porządkowe

godz. 14:00 – 15:30 – odwóz I i II grupy uczestników

godz. 14:30 – 15:00 – uzupełnianie dokumentacji przez instruktora i przygotowanie pracowni na kolejny dzień

godz. 15:00 – 15:30  podsumowanie przebiegu pracy – zebranie kadry.

4. Wszelkie zmiany w Harmonogramie Zajęć  wymagają uprzedniej zgody kierownika WTZ.

5. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są za pomocą następujących metod pracy:

 • indywidualna ( zindywidualizowana w ramach grupy),
 • grupowa,
 1. Warsztat prowadzi następujące formy rehabilitacji:


- zawodową – kształcenie umiejętności zawodowych, postawa zawodowa, tempo i motoryka pracy, akceptacja współpracowników i stosunek do opiekuna pracy, wrażenie ogólne;
- społeczną – czynności życia codziennego i ogólna zaradność, sfera intelektualna, sfera społeczna, sfera emocjonalno – motywacyjna;

- zdrowotną – ogólny stan zdrowia, zaopatrzenie ortopedyczne, oddziaływanie fizjoterapeutyczne, opieka lekarska i specjalistyczna, higiena osobista, farmakoterapia.

- pozostałą, na którą składają się: terapia psychologiczna, biblioterapia, muzykoterapia, , choreoterapia, teatro i filmoterapia, opieka duchowa.


 1. Terapia grupowa odbywa się w 9 grupach terapeutycznych:


- pracownia gospodarstwa domowego;
- pracowania krawiecko - prasowalnicza;

- pracownia rękodzieła artystycznego;

- pracowania usprawniania społecznego;

- pracownia ogrodnicza;

- pracownia techniczna;

- pracownia rewalidacyjno - diagnozująca;

- pracownia artystyczna;

- pracownia sublimacji i reklamy.

8. Pracownie terapeutyczne funkcjonują na podstawie rocznych planów pracy przygotowywanych przez instruktorów.

9. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika warsztatu przez Radę Programową.

 
ROZDZIAŁ III

 RADA PROGRAMOWA WTZ 

 1. W Warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzą:

- kierownik WTZ,

- fizjoterapeuta,

- terapeuci  zajęciowi,

- psycholog,  

 

W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne niż wymienione w pkt.1 osoby, zaproszone wg aktualnych potrzeb. 

  2. Zakres obowiązków i kompetencji Rady Programowej:


 1. a) opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu,
 2. b) wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnych programów rehabilitacji,
 3. c) co pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu,
 4. d) raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji,
 5. e) dokonuje okresowej oraz,  nie rzadziej niż co trzy lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających :
 • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,

 

 • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia  i  kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
 • przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:

- pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy;

- okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,

- okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.


Przy dokonywaniu kompleksowej oceny bierze się pod uwagę:


-  stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

-  umiejętności interpersonalne, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,

- stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej oraz sfery emocjonalno– motywacyjnej.

 1. f) kwalifikuje kandydatów do przyjęcia i skreślenia z listy uczestników WTZ.
 2. g) podejmuje decyzje w zakresie indywidualnej wielkości środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny.

ROZDZIAŁ IV 

UCZESTNICY WARSZTATU

 1. Uczestnikami WTZ mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane przez „ Radę Programową WTZ" oraz posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zawarte w nim orzeczenie  o stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ponadto zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.


  2. Kandydaci na uczestników WTZ, poza warunkami zawartymi w pkt.1, zobligowani są do :


- wypisania Podania o przyjęcie do WTZ ,

- wypisania karty informacyjnej kandydata.

Odpowiednie druki  dostępne są  u  kierownika WTZ

Procedura przyjmowania uczestników do WTZ opiera się również na uwzględnianiu kolejności zgłoszeń.

3. W warsztacie może być stosowany okres próbny dla nowych uczestników. Długość okresu próbnego wyznaczana jest przez  Radę Programową WTZ.

 1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w pięcioosobowych grupach terapii zajęciowej tworzonych organizacyjnie i dostosowanych do sprawności psychofizycznej uczestników.
 2. WTZ prowadzi pełną ewidencję i dokumentację uczestników.

Każda nieobecność uczestnika musi być usprawiedliwiona przez  rodziców lub terapeutę odpowiedzialnego za realizację programu rehabilitacji / w ilości rodzice do 3 dni w miesiącu i terapeuta do 3 dni w miesiącu/, i przez lekarza.

 1. Uczestnik, który w ciągu roku kalendarzowego opuścił bez usprawiedliwienia trzydzieści dni może zostać skreślony z listy uczestników.
 2. Uczestnik, który w rażący i powtarzający się sposób narusza ustalony program rehabilitacji, porządek i dyscyplinę może zostać skreślony z listy uczestników lub czasowo zawieszony. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik WTZ po wysłuchaniu opinii Rady Programowej.
 3. Rehabilitacja uczestników WTZ oznacza zespół działań zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja odbywa się zgodnie z zapisami ustaw.
 4. Uczestnik WTZ ma prawo do:
  a) udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji,
 5. b) zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności,
 6. c) pomocy instruktorów w realizacji programu rehabilitacji,
 7. d) uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz formach zajęć dodatkowych,
 8. e) uczestnictwa w półrocznej ocenie dotyczącej realizacji programu rehabilitacyjnego.
 9. Uczestnik WTZ ma obowiązek:

 10. a) aktywnie uczestniczyć w programie rehabilitacji,
 11. b) przestrzegać ustalonego czasu zajęć terapeutycznych,
 12. c) stosować się do poleceń pracowników WTZ, być zdyscyplinowanym,
 13. d)przestrzegać zasady higieny osobistej, porządku, dbałości o mienie,
 14. e) przestrzegać zasady współżycia społecznego,
 15. f)  przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

 1. Uczestnicy WTZ otrzymują kieszonkowe - trening ekonomiczny w wysokości:

 - nie przekraczającej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - ustalonej przez Radę Programową WTZ.

 1. Trening jest wypłacany raz w miesiącu do 25 dnia miesiąca w czasie przerwy w zajęciach przez pracownika biurowego.
 2. Przyznanie i wysokość kieszonkowego - trening ekonomiczny - uzależnione jest od pozytywnej opinii instruktora i Rady Programowej z uwzględnieniem prawidłowego wypełniania nałożonych obowiązków.
 3. 15. W zakresie realizacji programu rehabilitacji WTZ współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, edukacji, samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami z terenu kraju i z za granicy.

ROZDZIAŁ V 

ZASADY DOWOZU UCZESTNIKÓW DO WARSZTATU


Uczestnicy mogą dojeżdżać do Warsztatu:

1. We własnym zakresie lub:
2. Samochodem Warsztatu, który może odbywać się tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług,
2. Kwalifikacji uczestników do transportu pokrywanego ze środków PFRON dokonuje kierownik Warsztatu.
3. Publicznymi środkami transportu - z możliwością pokrycia przez Warsztat kosztów biletów zamiejscowych, – jeżeli nie są finansowane z innych źródeł środkami pochodzącymi z finansów publicznych.

 

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄDZANIE WARSZTATEM

 1. W Warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 2. Warsztatem kieruje Kierownik, który zarządza Warsztatem i reprezentuje go na zewnątrz
 3. Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Caritasu.
 4. Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.
 5. Kierownik Warsztatu jest zobowiązany do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu placówki.
 6. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:
  a) kierowanie pracą warsztatu,
 7. b) zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć w Warsztacie, w tym planowanie: rozkładu zajęć i środków ich wykonania,
 8. c) ustalanie przerwy wakacyjnej,
 9. d) prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej,
  e) dbanie o efektywność działania,
 10. f) nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
 11. g) ocenianie pracowników,
 12. h) delegowanie pracowników
 13. i) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, i zasad współżycia społecznego przez podległych pracowników,
 14. j) wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.

 

ROZDZIAŁ VII

PRACOWNICY WARSZTATU

Pracownicy WTZ mają obowiązek:


 1. przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników WTZ,
 2. współuczestniczyć aktywnie w pracach Rady Programowej,
 3. dokonywać okresowej oceny efektów założeń rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników grupy,
 4. prowadzić indywidualne zeszyty obserwacji, zwane dziennikami terapeutycznymi, umieszczać w nich adnotacje z  zajęć i zachowań uczestników grupy,
 5. utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami lub opiekunami uczestników. Współpracować przy realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.
 6. analizować wszelkie zgłaszane potrzeby uczestników i konfrontować je z opiniami lekarza, rodziców, opiekunów i udzielać wszelkiej pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w domach rodzinnych uczestników,
 7. dbać o stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników,
 8. przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych uczestników,
 9. sumiennie wykonywać program rehabilitacji.

  Pracownicy WTZ mają prawo:
 10. do otrzymywania wynagrodzenia za pracę w wysokości ustalonej Dyrektora Caritas,
 11. do godnych warunków pracy,

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY OBIEGU DOKUMENTACJI I ZNAKOWANIA AKT

 1. Kierownik Warsztatu dekretuje przychodzącą do Warsztatu korespondencję i w razie potrzeby, przydziela sprawy do załatwienia poszczególnym pracownikom.

2.Organizację spraw kancelaryjnych w biurze Warsztatu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14; poz. 67).

 1. Kierownik Warsztatu podpisuje:
 2. a) dokumenty płacowe i inne księgowe,
 3. b) pisma wychodzące na zewnątrz,
 4. c) dokumenty kadrowe,
 5. d) polecenia wyjazdu służbowego,
 6. e) karty drogowe,
 7. f) wszystkie dowody księgowe, stanowiące podstawę zapisów
 8. g) przelewy
 9. Korespondencję do podpisu Kierownika, zaparafowaną przez pracownika przygotowującego projekt wraz z kompletem dokumentacji dotyczącej danej sprawy, należy składać bezpośrednio u Kierownika Warsztatu.
 10. Korespondencji wychodzącej z Warsztatu każdorazowo nadaje się sygnaturę, zgodną z Dziennikiem Korespondencji.

ROZDZIAŁ IX 

KONTROLA WEWNĘTRZNA 

 1. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej dokonuje Kierownik Warsztatu lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Kierownik, dokonując kontroli wewnętrznej kieruje się takimi kryteriami jak: legalność, gospodarność, rzetelność, celowość, przejrzystość i jawność.
 3. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Kierownik Warsztatu.

Regulamin wprowadzono z dniem obowiązywania od 22.02.2016r.

KONTAKT